Blog

Przepisy podatkowe 2019

W tym roku zostaną wprowadzone zmiany w przepisach prawa podatkowego. Wiele zmian dotyczyć będzie samego podatku PIT. Celem modyfikacji przepisów jest uszczelnienie systemu podatkowego.

Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym:
1. Podatek „Exit tax’
Ten rodzaj podatku będzie stosowany w przypadku, gdy wskutek przeniesienia aktywów czy też samego podatnika do innego kraju, Polska straci prawo do podatku od dochodu ze sprzedaży aktywa, do którego opodatkowania miałaby prawo, gdyby do takiego transferu nie doszło;

2. Danina solidarnościowa
Opodatkowanie będzie dotyczyć osób fizycznych, których suma przychodu przekroczy 1 milion złotych

3. Limit amortyzacji samochodu osobowego
Od 2019 roku limit ten został podniesiony do 150 000 zł.

4. Stawka 9 proc. CIT
Nowa stawka będzie obowiązywała podatników, których przychody nie przekroczyły 1,2 mln euro w danym roku podatkowym lub mają status małego podatnika. Preferencyjna stawka będzie miała zastosowanie do dochodów innych niż z zysków kapitałowych.

Reklamy

Kasa fiskalna online od 2020

2020 rok to nowa data, od której mają obowiązywać kasy fiskalne online. Przypomnijmy, że pierwsze kasy online miały obowiązywać od początku bieżącego roku. Niestety ze względów technicznych stało się to niemożliwe.

Zgodnie z ustawą kasy fiskalne będą wdrażane stopniowo od 2020 roku w następującej kolejności:

1 stycznia 2020 r. mechanicy oraz stacje benzynowe
1 lipca 2020 r. placówki gastronomiczne, hotele i pensjonaty a także sprzedawcy koksu,
1 stycznia 2021 r. podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i stomatologów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

Pozostałe branże na kasę fiskalną online przejdą w chwili wygaśnięcia homologacji na stare kasy.

Ulga na zakup kasy fiskalnej pozostanie na niezmienionym poziomie, a więc kwocie 700 złotych. Podatnik na kupno kasy fiskalnej będzie miał pół roku od momentu rozpoczęcia ewidencjonowania. Ulga na zakup nowej kasy fiskalnej będzie dotyczyła również podatników będą chcieli wymienić starą kasę.

Więcej o obowiązku korzystania z kas fiskalnych przeczytasz TUTAJ!

Jednolity Plik Kontrolny – podstawowe informacje

Przedsiębiorcy posiadający działalność gospodarczą mają obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych za pośrednictwem komputera lub innego urządzenia elektronicznego. Jednolity Plik Kontrolny to nowy dokument skarbowy, który przedsiębiorcy co miesiąc muszą składać w urzędzie skarbowym. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest dostarczyć nowy dokument za pomocą księgowości internetowej.

Wprowadzenie JPK to zarówno duże ułatwienie dla organów podatkowych, ponieważ pozwala na zautomatyzowanie weryfikacji danych, ale także korzyść dla przedsiębiorstw, ponieważ dokumenty pozwolą na przeprowadzenie wewnętrznych audytów w celu wykrycia nieprawidłowości w księgach.

Jednolity Plik Kontrolny to inaczej księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane na żądanie organu podatkowego.
Ministerstwo Finansów wprowadziło e-dokument, aby skrócić czas wykonywania czynności i poprawić efektywność.
Formularz wysyłany drogą elektroniczną składa się z 7 struktur logicznych m.in. księgi rachunkowe JPK_KR, faktury VAT JPK_FA, podatkową księgę przychodów i rozchodów JPK_PKPIR, magazyn JPK_MAG itp.

Jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Proces likwidacji oznacza całkowite zakończenie działalności gospodarczej, w wyniku czego spółka przestaje istnieć. Z różnych względów, czy to ustawowych, czy faktycznych okazuje się, że opłacalnym wyjściem dla wspólników jest zakończenie bytu prawnego tego podmiotu.

Zamknięcie działalności zapoczątkowane zostaje podjęciem uchwały przez wspólników o rozwiązaniu spółki. Uchwała powinna zostać umieszczona w protokole ze zgromadzenia wspólników sporządzonym przez notariusza. W dokumencie powołuje się likwidatora, którym zwykle zostają członkowie zarządu.

Powyższy dokument podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego momentu podmiot gospodarczy używa nazwy „w likwidacji”. Podstawowym zadaniem osób, które prowadzą do zamknięcia działalności jest ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań czy też sprzedaż majątku spółki.

Sprawozdanie na koniec czynności związanych z likwidacją spółki musi być zatwierdzone przez wszystkich wspólników. Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć także wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jeśli podmiot gospodarczy był zarejestrowany w trybie S24, to może zostać również elektronicznie rozwiązany. W tym przypadku formularz o rozwiązaniu biznesu składa się na specjalnym wzorcu elektronicznym, który następnie musi zostać podpisany przez wszystkich wspólników bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – kto i kiedy musi go zapłacić?

Opodatkowaniu podlegają nie tylko nasze dochody, ale także niektóre umowy. PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty tego rodzaju należności leży po jednej ze stron sporządzonej umowy.

Podlegają mu m.in. umowy sprzedaży i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, umowy spółki.
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, zawarcia ugody lub umowy sprzedaży itp.
Płatnikami opłaty od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne i prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Aby obliczyć wysokość podatku trzeba pomnożyć stawkę dla danej czynności przez jej wartość podstawy opodatkowania.
Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć deklarację podatkową do 14 dni od zawarcia umowy pożyczki czy kupna. Dokument można złożyć w formie elektronicznej lub tradycyjnie, udając się do urzędu skarbowego osobiście.

Obowiązek zapłaty PCC nie wystąpi w przypadku, gdy z tytułu dokonywania jakiejś czynności jedna ze stron czynności cywilnoprawnej była opodatkowana np. podatkiem od towarów i usług lub z tego podatku zwolniona.

Podwyższenie minimalnej płacy 2019

W 2018 roku płaca minimalna kształtowała się na poziomie 2100 zł (stawka godzinowa 13,70 zł). Od stycznia 2019 roku zaczęła obowiązywać minimalna płaca wynosząca 2250 zł. Po wprowadzeniu nowych przepisów nastąpił wzrost o 150 zł w stosunku do roku poprzedniego.
Minimalna stawka godzinowa w 2019 roku – 14,70 zł.

Płaca brutto wyniesie 2250 zł – płaca całkowita przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Ile otrzymamy netto?
Osoby zatrudnione na umowę o pracę będą zarabiać netto około 1634 zł.

Wzrost płacy spowodowany jest wzrostem gospodarczym.

Wysokość płacy minimalnej stanowi ok. 47 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej.

Jak wybrać dobrą księgową?

Osoba, której powierzamy finanse i podatki firmy, musi przede wszystkim znać się na swojej pracy. Dobrym punktem wyjścia do odpowiednich kwalifikacji księgowych jest wyższe wykształcenie w zakresie ekonomii lub finansów i rachunkowości. Nie oznacza to jednak że księgowy, który nie ma skończonych studiów związanych z ekonomią nie spełni naszych oczekiwań. Alternatywnym rozwiązaniem mogą być studia podyplomowe lub kursy na księgową.

Bardzo ważne przy wyborze księgowej są informację związane ze znajomością przepisów księgowych, ale również cechy charakteru i umiejętności miękkie. Wśród najważniejszym można wymienić sumienność i dokładność wykonywanych usług. Specjalista, który obdarzony jest cierpliwością, wyeliminuje wszystkie błędy rachunkowe, które mogłyby spowodować nałożenie dużych kar finansowych na przedsiębiorstwo. Oprócz tego, do istotnych cech charakteru należą ambicja i kreatywność. Te cechy osobowości mogą być przydatne do wypracowania korzystnych rozwiązań podatkowych.

Wybierając księgowego, zwróć szczególną uwagę na fakt, czy będziesz w stanie zaufać tej osobie. Przestrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracownika zajmującego się finansami naszej firmy, może sprawić, że nie będziemy musieli martwić się, że konkurencja pozyska informacje o naszej działalności.